Algemeen
Deze Website (kensho.design) is eigendom van en wordt beheerd door Kenshō , een eenmanszaak, geregistreerd in Nederland. Ons vestigingsadres is Piusstraat 193, 5038XG Tilburg.

Op de gehele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Kenshō. Kenshō biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan verandering, met of zonder kennisgeving aan u, naar ons eigen goeddunken. De Voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van deze website, zijn de versie die actueel is en op de website wordt weergegeven op elke datum waarop je de website bezoekt.

Raadpleeg deze Voorwaarden telkens wanneer je deze website gebruikt, om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden van een contractuele verbintenis kent en begrijpt.

Algemene voorwaarden
Wij zijn open en bereid om de dromen van iedereen te ontwerpen en vorm te geven, maar behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook en op elk gewenst moment. Je begrijpt dat jouw inhoud (excl. credit card- en persoonlijke informatie), onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken. Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdlijnen van informatie
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Dienst
Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service. Kenshō heeft alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze ontwerpen die op onze website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van enige kleur accuraat zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen.

Prijzen
Alle voorstellen en prijsopgaven zijn geldig tot 30 dagen nadat deze aan de aanvrager zijn toegezonden. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en benodigdheden die aangeschaft moeten worden om het project te voltooien (zoals software, abonnementen, ontwerpelementen, lettertypes etc.). Voordat projecten van start gaan is een aanbetaling van 50% vereist, zodat beide partijen zich aan het project kunnen committeren. De prijzen vermeld op de Kenshō voorstellen, offertes, de website en social media zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij ook rust nodig. Daarom werken wij met kantoortijden: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur CET.
Kenshō is bereid om dringende verzoeken aan te nemen buiten de kantooruren, maar deze activiteiten zullen anders worden aangerekend op basis van het uurtarief:
150%: weekdagen 6.00 – 9.00 uur, 20.00 – 22.00 uur (CET)
weekends 9u – 18u (CET)
200%: weekdagen 22u – 6u (CET)
weekends 7pm – 9am (CET)

Annulering
Als je jouw sessie/project minder dan 5 werkdagen voor de geplande aanvang annuleert, bent je annuleringskosten verschuldigd. Voor sessies wordt een vergoeding aangerekend van de uren die reeds werden gemaakt voor de voorbereiding van de sessie. Voor projecten wordt 20% van de projectprijs in rekening gebracht. Om annuleringskosten te voorkomen, vragen wij u om uw annulering tenminste 5 dagen voor aanvang van jouw afspraak/project door te geven.

Cursussen of programma’s aangekocht op de Kenshō website, worden niet terugbetaald.

Persoonlijke informatie
Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de website valt onder ons Privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stem je in met een dergelijke verwerking en garandeert je dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Verboden gebruik
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

Virussen, hacken en andere overtredingen
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van onze site of het downloaden door jou van materiaal dat op onze site is geplaatst, of op een website die daaraan gekoppeld is.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als neveneffect van het hoofdverlies of de hoofdschade en die niet voorzienbaar zijn door u en ons, inclusief maar beperkt tot:
– verlies van inkomen of inkomsten
– verlies van zaken
– verlies van winst of contracten
– verlies van goodwill
– verlies van verwachte besparingen
– verlies of beschadiging van gegevens, of
verspilling van management- of kantoortijd, ongeacht de oorzaak en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze te voorzien was.Indien u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via hello@kensho.design

Facturering en betaling
Projecten vereisen een betaling in 2 termijnen: een voorschot van 50% is vereist om van start te gaan. Projecten gaan van start zodra de aanbetaling is betaald. De andere 50% van de betaling wordt gefactureerd nadat het project is voltooid, of eerder als u dat wenst. Als u de betalingen in meer dan 2 termijnen wenst te splitsen, aarzel dan niet om contact op te nemen met hello@kensho.design met uw verzoek.
Aanbetalingen/betalingen worden niet terugbetaald in geval van voortijdige afmeldingen of annulering van een project om welke reden dan ook. Onze prijzen zijn exclusief belastingen die op de factuur berekend zullen worden. Kenshō biedt betalingen aan via PayPal of bankoverschrijving.

Disclamer
Kenshō aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct of indirect) als gevolg van het afgaan op informatie op de website, ten aanzien van fouten of omissies. Alle afbeeldingen en media zijn onze eigen en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder onze toestemming. Mocht u ontevreden zijn over uw producten, of ervaring bij Kenshō laat het ons dan weten via hello@kensho.design

Ontwerp en beeld licentie overeenkomst
Bij Kenshō willen we bedrijven ondersteunen, niet beperken, en dus bieden we eerlijke beeldlicentievoorwaarden aan onze gebruikers en klanten. Als ondernemers kunnen we het er allemaal over eens zijn dat er niets erger is als je ziet dat je werk wordt gebruikt zonder je toestemming of onder voorwaarden die je oorspronkelijk niet hebt bepaald. Als ondernemer weten we dat u waarde hecht aan integriteit en daarom vragen we al onze gebruikers om de onderstaande voorwaarden met respect te respecteren. Niemand wil pagina’s ingewikkeld juridisch jargon doorworstelen en zich onnodig zorgen maken over wat u wel en niet mag doen met onze ontwerpen en afbeeldingen die door ons worden geleverd. Tijd is kostbaar en we zouden niet willen dat u de uwe verspilt. U heeft tenslotte belangrijk werk te doen. Dus, hieronder onze ontwerp gebruiksvoorwaarden. Uw aankoop (als lid of als u een enkel project/bundel aankoop heeft gedaan) omvat een niet-exclusieve, beperkt gebruik Standaard Licentie.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen, evenals de gratis foto’s die voor onze klanten (aangeduid als ‘gebruikers’) worden verstrekt:

Gebruikers/leden mogen:
– Afbeeldingen en ontwerpen gebruiken voor persoonlijk of zakelijk gebruik voor zowel online als in drukwerk.
– De afbeeldingen bewerken zoals u dat wilt – kleuren veranderen, filters toevoegen, bijsnijden, tekst over de afbeelding plaatsen enz. Voel je vrij om creatief te zijn.
– Gebruik de beelden voor uw website, social media berichten en u hoeft niet te crediteren wanneer u dat doet (maar als u dat wilt, zou dat ons echt blij maken en een glimlach op ons gezicht toveren).
– Gebruik de afbeelding om digitale producten voor uw bedrijf te maken, zoals opt-in downloads voor uw publiek zoals e-books, PDF’s, werkbladen etc. De afbeeldingen moeten echter plat worden gemaakt als onderdeel van het ontwerp (zodat ze er niet kunnen worden uitgehaald) en mogen niet het hoofdbestanddeel van het product/download zijn. Ter verduidelijking, of het nu gratis is of aangeboden als een eindproduct voor de verkoop, het is niet OK om de afbeeldingen zelf (zelfs als ze bewerkt zijn) te gebruiken als download.
– Je mag de ontwerpen en afbeeldingen onbeperkt gebruiken voor persoonlijke projecten, maar je mag de ontwerpen en afbeeldingen slechts eenmaal gebruiken voor commerciële projecten.

Gebruikers/leden mogen niet:
– Het ontwerp en de afbeelding als uw eigen claimen. Kenshō bezit de originele rechten op de afbeelding en als klant stemt u ermee in om het ontwerp en de afbeeldingen alleen te gebruiken op de manieren die in deze voorwaarden worden beschreven.
– U mag de ontwerpen en afbeeldingen op geen enkele manier herverspreiden, verkopen of uitlenen aan derden. Er gaat veel tijd en liefde zitten in het maken van deze ontwerpen en afbeeldingen speciaal voor onze klanten en respecteer ons als makers en het werk dat gaat zitten in het maken van de ontwerpen en afbeeldingen.
– Lidmaatschap of inloggegevens overdragen aan een derde partij, zelfs als dit een klant, klant of zakenpartner is. Indien u dit wenst te doen, gelieve ons rechtstreeks te contacteren op hello@kensho.design zodat we het verzoek op een correcte manier kunnen behandelen.
– De ontwerpen of afbeeldingen gebruiken om andere ontwerpers, makers van inhoud of stockfotografie producten, diensten of bronnen te promoten of te verkopen, omdat niemand van valse reclame houdt.
– De afbeeldingen gebruiken om illegale activiteiten, pornografie of negatieve berichten te verspreiden. Laten we de dingen boven tafel en positief houden.

Als u een van de bovenstaande voorwaarden overtreedt, hebben wij het recht om uw lidmaatschap/onze samenwerking met onmiddellijke ingang op te schorten.
Je kunt onze afbeeldingen niet gebruiken in website thema’s of ontwerpsjablonen die u van plan bent te verkopen. Dit zou betekenen dat onze beelden zouden worden herverdeeld en zo als je dat zou willen doen, zult u contact moeten opnemen om Uitgebreide Vergunningsopties te bespreken.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op en we helpen u graag verder!

Kensho hecht veel waarde aan uw privacy.
In dit beleid wordt uiteengezet op welke basis alle persoonlijke informatie die van u wordt verzameld, of die u aan Kensho verstrekt, door ons alleen zal worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe deze zullen worden behandeld.
De term “Persoonsgegevens” verwijst naar informatie over jou persoonlijk (naam, kenteken, telefoonnummer, email, etc). Houdt u er rekening mee dat als gevolg van zowel veranderingen in de wet als de steeds veranderende aard van de technologie, onze gegevenspraktijk aan wijzigingen onderhevig is.

Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, zal Kensho haar Privacy Statement bijwerken om u van de wijzigingen op de hoogte te stellen. We raden je aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Het moment van de laatste update vind je aan het eind van dit document.
Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de hoofddoelen van het verwerken van betalingen en het uitgeven van parkeervergunningen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, via ons platform of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website, ons een verzoek stuurt, contact met ons opneemt, een contract aangaat
voor de levering van diensten, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze site meldt. De persoonlijke informatie die u verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten die nodig zijn om ons in staat te stellen u te voorzien van onze diensten of
ons antwoord.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hier beschreven en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen of anderszins delen met enig ander bedrijf buiten Kensho.

1.2 Gebruik van IP-adres
We kunnen je IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die je computer identificeert op een netwerk of het internet.

1.3 Sociale media
Kensho logt de chatgesprekken van haar social media kanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en zal dit niet delen met of verkopen aan derden. Voer geen privacy gevoelige persoonlijke gegevens in via social media kanalen.

1.4 Informatie over u en uw apparaat
Telkens wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
1. technische informatie, waaronder het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt), mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en doorverwijzende websiteadressen (de “Apparaatinformatie”);

2. Openbaarmaking van uw informatie
Wij kunnen sommige of alle gegevens die wij van u verzamelen wanneer u de site en/of de diensten gebruikt, bekendmaken aan de volgende derde partijen:
– andere leden van onze groep van bedrijven;
– derden alleen voor zover dit nodig is om de bruikbaarheid van onze diensten te garanderen en binnen de reikwijdte van het contract dat wij met u hebben.
Uw persoonsgegevens zullen dus niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan verdere derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om de dienst te verlenen of het contract te voltooien.

3. Integriteit en beveiliging van gegevens
Wij stellen alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van alle persoonsgegevens in onze databanken volledig te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.
Onze servers en onze databases worden beschermd door beveiligingstechnologie die aan de industrienormen voldoet.
Wij nemen gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Desondanks kunnen wij helaas geen garantie geven tegen verlies, misbruik, onbevoegde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, maar wij nemen wel alle redelijke stappen om dit te voorkomen.

4. Uw rechten: toegang en correcties van gegevens
Zodra wij een eventueel schriftelijk verzoek van u ontvangen, zullen wij navraag doen naar uw identiteit om er zeker van te zijn dat wij uw Persoonsgegevens niet aan iemand anders bekendmaken en wij zullen vervolgens de Persoonsgegevens die wij over u hebben aan u bekendmaken. Ook zullen wij de Persoonsgegevens die onjuist blijken te zijn, corrigeren, wijzigen of wissen.
Uw verzoek zal onmiddellijk, binnen 30 dagen, worden behandeld.
Als u toegang wilt tot uw Persoonsgegevens of deze wilt corrigeren, of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of bezorgd bent over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op hello@kensho.design.

5. Uw rechten: recht op informatie en herroeping (recht om te worden vergeten)
U kunt te allen tijde kosteloos informatie krijgen over uw gegevens. U kunt ons ook verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, te rectificeren of te wissen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken, intrekken. Neem hiervoor contact op met dit adres hello@kensho.design.
Wij beantwoorden graag al uw verdere vragen over ons beleid inzake gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw verzoek zal onmiddellijk, binnen 30 dagen, worden behandeld.
Houd er rekening mee dat de regelgeving inzake gegevensbescherming en de manier waarop derde partijen met gegevens omgaan (bijvoorbeeld Google), voortdurend kan veranderen. Het is daarom raadzaam en noodzakelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke informatie opslaan
Wij slaan uw persoonlijke informatie op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren
Kensho bewaart persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van de dienstverlening, na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar bewaard en daarna vernietigd.

8. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Zowel Google als Google Analytics maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website (Referrer URL) en de datum en tijd waarop u onze website bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen.
Meer informatie over dit gebruik kunt u vinden op Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

9. Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens
Wij verzamelen en slaan gegevens op, zoals de datum en het tijdstip waarop u de website hebt bezocht, de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, enz. om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder dat de gebruiker van de site persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

10. Nieuwsbrief & direct marketing
Wij maken geen gebruik van nieuwsbrieven. Mochten wij dat in de toekomst wel gaan doen, dan hanteren wij een strikt “opt-in” beleid voor personen die (nog) geen klant zijn.
Dat betekent dat als u geen klant van ons bent, wij u geen nieuwsbrief of informatie zullen sturen, tenzij u heeft verzocht om deze updates van ons te ontvangen. In dit geval, als u onze nieuwsbrief wilt bestellen, hebben wij bevestiging nodig dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief, evenals uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en om ons recht om dit te doen te documenteren. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht. Indien u reeds klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief indien u dit wenst.

Indien u op enig moment wenst te worden verwijderd van onze directe lijst en geen verdere informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar hello@kensho.design. Zodra wij deze informatie hebben ontvangen, zullen wij u onmiddellijk uit onze direct marketing database verwijderen.
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij per e-mail met onze klanten communiceren, ook als de klant zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven. Deze communicatie is strikt service gerelateerd en is beperkt tot het geval van vitale informatie betreffende onze diensten, of (technische) problemen. Deze communicatie zal worden verzonden vanaf hello@kensho.design of rechtstreeks van een van onze medewerkers.

11. Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kensho kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons