Algemene voorwaarden
Deze website (kensho.design) is eigendom van en wordt beheerd door Kenshō , een eenmanszaak, geregistreerd in Nederland. Ons vestigingsadres is Piusstraat 193, 5038XG Tilburg. KVK 56162588.

Versie: 1.0
Datum: 01-01-2021

Betaling
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid
Kensho Design is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden.
Kensho Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kensho Design is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kensho Design.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kensho Design te mogen claimen of te veronderstellen.

Kensho Design streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kensho Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Klachten
De klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 15 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Kensho Design.

Volledige voorwaarden
Voor de volledige voorwaarden die van toepassing zijn klik hier. 

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Kensho hecht veel waarde aan uw privacy.
In dit beleid wordt uiteengezet op welke basis alle persoonlijke informatie die van u wordt verzameld, of die u aan Kensho verstrekt, door ons alleen zal worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe deze zullen worden behandeld.
De term “Persoonsgegevens” verwijst naar informatie over jou persoonlijk (naam, kenteken, telefoonnummer, email, etc). Houdt u er rekening mee dat als gevolg van zowel veranderingen in de wet als de steeds veranderende aard van de technologie, onze gegevenspraktijk aan wijzigingen onderhevig is.

Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, zal Kensho haar Privacy Statement bijwerken om u van de wijzigingen op de hoogte te stellen. We raden je aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Het moment van de laatste update vind je aan het eind van dit document.
Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de hoofddoelen van het verwerken van betalingen en het uitgeven van parkeervergunningen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1.1 Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, via ons platform of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website, ons een verzoek stuurt, contact met ons opneemt, een contract aangaat
voor de levering van diensten, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze site meldt. De persoonlijke informatie die u verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten die nodig zijn om ons in staat te stellen u te voorzien van onze diensten of
ons antwoord.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hier beschreven en wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen of anderszins delen met enig ander bedrijf buiten Kensho.

1.2 Gebruik van IP-adres
We kunnen je IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die je computer identificeert op een netwerk of het internet.

1.3 Sociale media
Kensho logt de chatgesprekken van haar social media kanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en zal dit niet delen met of verkopen aan derden. Voer geen privacy gevoelige persoonlijke gegevens in via social media kanalen.

1.4 Informatie over u en uw apparaat
Telkens wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:
1. technische informatie, waaronder het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt), mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en doorverwijzende websiteadressen (de “Apparaatinformatie”);

2. Openbaarmaking van uw informatie
Wij kunnen sommige of alle gegevens die wij van u verzamelen wanneer u de site en/of de diensten gebruikt, bekendmaken aan de volgende derde partijen:
– andere leden van onze groep van bedrijven;
– derden alleen voor zover dit nodig is om de bruikbaarheid van onze diensten te garanderen en binnen de reikwijdte van het contract dat wij met u hebben.
Uw persoonsgegevens zullen dus niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan verdere derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om de dienst te verlenen of het contract te voltooien.

3. Integriteit en beveiliging van gegevens
Wij stellen alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van alle persoonsgegevens in onze databanken volledig te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.
Onze servers en onze databases worden beschermd door beveiligingstechnologie die aan de industrienormen voldoet.
Wij nemen gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Desondanks kunnen wij helaas geen garantie geven tegen verlies, misbruik, onbevoegde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, maar wij nemen wel alle redelijke stappen om dit te voorkomen.

4. Uw rechten: toegang en correcties van gegevens
Zodra wij een eventueel schriftelijk verzoek van u ontvangen, zullen wij navraag doen naar uw identiteit om er zeker van te zijn dat wij uw Persoonsgegevens niet aan iemand anders bekendmaken en wij zullen vervolgens de Persoonsgegevens die wij over u hebben aan u bekendmaken. Ook zullen wij de Persoonsgegevens die onjuist blijken te zijn, corrigeren, wijzigen of wissen.
Uw verzoek zal onmiddellijk, binnen 30 dagen, worden behandeld.
Als u toegang wilt tot uw Persoonsgegevens of deze wilt corrigeren, of als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of bezorgd bent over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op hello@kensho.design.

5. Uw rechten: recht op informatie en herroeping (recht om te worden vergeten)
U kunt te allen tijde kosteloos informatie krijgen over uw gegevens. U kunt ons ook verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, te rectificeren of te wissen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken, intrekken. Neem hiervoor contact op met dit adres hello@kensho.design.
Wij beantwoorden graag al uw verdere vragen over ons beleid inzake gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens.
Uw verzoek zal onmiddellijk, binnen 30 dagen, worden behandeld.
Houd er rekening mee dat de regelgeving inzake gegevensbescherming en de manier waarop derde partijen met gegevens omgaan (bijvoorbeeld Google), voortdurend kan veranderen. Het is daarom raadzaam en noodzakelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke informatie opslaan
Wij slaan uw persoonlijke informatie op binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren
Kensho bewaart persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van de dienstverlening, na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar bewaard en daarna vernietigd.

8. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Zowel Google als Google Analytics maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website (Referrer URL) en de datum en tijd waarop u onze website bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen.
Meer informatie over dit gebruik kunt u vinden op Google: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

9. Verzamelen en opslaan van gebruiksgegevens
Wij verzamelen en slaan gegevens op, zoals de datum en het tijdstip waarop u de website hebt bezocht, de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, enz. om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder dat de gebruiker van de site persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

10. Nieuwsbrief & direct marketing
Wij maken geen gebruik van nieuwsbrieven. Mochten wij dat in de toekomst wel gaan doen, dan hanteren wij een strikt “opt-in” beleid voor personen die (nog) geen klant zijn.
Dat betekent dat als u geen klant van ons bent, wij u geen nieuwsbrief of informatie zullen sturen, tenzij u heeft verzocht om deze updates van ons te ontvangen. In dit geval, als u onze nieuwsbrief wilt bestellen, hebben wij bevestiging nodig dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief, evenals uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld om u de nieuwsbrief te kunnen sturen en om ons recht om dit te doen te documenteren. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verkocht. Indien u reeds klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief indien u dit wenst.

Indien u op enig moment wenst te worden verwijderd van onze directe lijst en geen verdere informatie van ons wenst te ontvangen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar hello@kensho.design. Zodra wij deze informatie hebben ontvangen, zullen wij u onmiddellijk uit onze direct marketing database verwijderen.
In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij per e-mail met onze klanten communiceren, ook als de klant zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven. Deze communicatie is strikt service gerelateerd en is beperkt tot het geval van vitale informatie betreffende onze diensten, of (technische) problemen. Deze communicatie zal worden verzonden vanaf hello@kensho.design of rechtstreeks van een van onze medewerkers.

11. Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kensho kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons